Information om stödåtgärder för företag verksamma i Sverige

Samlad information om de åtgärder som de svenska myndigheterna erbjuder för att hjälpa företag som drabbas med anledning av coronaviruset/covid-19

Uppdaterad information om den svenska regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet finns på regeringens sidor: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/


Listan nedan baserar sig på situationen den 30 mars 2020. Vid eventuella frågor ta kontakt med handelskammarens marknadsrådgivare.
 • Korttidspermittering: Arbetsgivarens lönekostnader kan minskas med hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren får ut över 90% av lönen. Förslaget om korttidspermittering föreslås träda i kraft den 7 april och gälla under 2020, men går att tillämpa från och med den 16 mars. Tillväxtverket är ansvarig myndighet.
 • Staten slopar karensavdraget: Arbetsgivare ska göra avdraget som vanligt. Löntagare och egenföretagare får söka statlig ersättning i efterhand.
 • Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader: Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.
 • Likviditetsförstärkning via skattekontot: Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företags anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. Skatteverket är ansvarig myndighet.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.


Andra ekonomiska åtgärder i Sverige hittills:


 • Utöver regeringens åtgärder har Riksbanken meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Finansinspektionen har meddelat att de sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll för att värna en väl fungerande kreditförsörjning.
 • För att värna i grunden livskraftiga svenska flygföretag från att slås ut till följd av den nu rådande situationen, föreslår regeringen att flygföretagen under 2020 ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett värde av sammanlagt högst 5 miljarder kronor varav 1,5 miljarder är riktat till SAS. Kreditgarantier kan ställas ut till ett 20-tal flygföretag som har svenskt tillstånd för kommersiell verksamhet inom luftfart och som har sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige. Av dessa bedriver en handfull företag i dag reguljär linjefart. Övriga bedriver till exempel ambulansflyg eller helikopterverksamhet.
 • Regeringen föreslår också att Exportkreditnämndens kreditgarantiram utökas med 50 miljarder kronor för att stödja svenska exportföretag och genom detta även sjöfarten

Krispaket för svenska små och medelstora företag


För att särskild lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företag:


 • Statlig lånegaranti: Staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Denna åtgärd riktar sig primärt till små och medelstora företag men det finns ingen formell begränsning på företagsstorlek för att kunna delta i programmet. Garantin ska inte användas för bonus eller rörliga ersättningar till ledande befattningshavare eller vinstuttagande annat än sådant som kan jämställas med ett normalt löneuttag. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor men undantag kan göras. Företag kan ansöka om ett lån med statlig lånegaranti genom att vända sig till en bank.
 • Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher: För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april- 30 juni.

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter: En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna kommer att föreslås under perioden 1 mars- 30 juni så att enbart ålderspensionsavgiften betalas. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Det medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställda och månad. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.


Åtgärder riktade mot mindre företag


 • Ett kommande förslag är att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt så att egenföretagare som har drabbats hårt till följd av virusutbrottet får sänkt skatt. De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Därmed kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.
 • Dessutom kommer det tidigare presenterade förslaget om nya möjligheter att få anstånd med skatteinbetalning att utvidgas. Det handlar om att även moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021 ska omfattas av förslaget. På så sätt kan många egenföretagare bland annat få anstånd med moms som annars ska betalas under våren.
 • Företaget som läggs vilande vid arbetslöshet undantas under 2020 från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.Ytterligare information:

Almi
Försäkringskassan
Regeringskansliet
Riksbanken
Skatteverket
Tillväxtverket
Verksamt.se